Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679 Jums suteikia teisę:

 • Žinoti (būti informuotu) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento 12–14 straipsniai);
 • Susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento 15 straipsnis);
 • Reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento 16 straipsnis);
 • Reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento 17 straipsnis).

Dėmesio! Teisę būti pamirštam turite tik jeigu tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:

  • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
  • Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis;
  • Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis.
 • Apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento 18 straipsnis):

Dėmesio! Teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą turite tik tuomet, kai:

  • asmens duomenys yra netikslūs;
  • asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti;
  • duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų savo tikslui įgyvendinti, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
  • Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės už Jūsų priežastis.
 • Perkelti savo asmens duomenis, kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis (Reglamento 20 straipsnis);
 • Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi: (i) vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas arba siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba (ii) kai duomenys tvarkomi siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (Reglamento 21 straipsnis);
 • Atšaukti duotą sutikimą (Reglamento 7 straipsnio 3 dalis). Dėmesio! Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
 • Jeigu manote, kad SĮ „Susisiekimo paslaugos“ neteisėtai tvarko Jūsų asmens duomenis arba neįgyvendina Jūsų teisių,  turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt);
 • Pasikonsultuoti su duomenų apsaugos pareigūnu el. p. dap@vilniustransport.lt arba tel. 8 629 76735.

Dėmesio! Prašymai SĮ „Susisiekimo paslaugos“ dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo klausimų gali būti teikiami:

 • Asmeniškai atvykus į SĮ „Susisiekimo paslaugos“ adresu Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius;
 • Paštu ar per pašto ar kitų siuntinių pristatymo paslaugas teikiančius asmenis adresu Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius;
 • Elektroniniu paštu dap@vilniustransport.lt. Dėmesio! El. paštu priimami tik kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis prašymai.

Reikalavimai prašymui:

 • Prašymas turi būti įskaitomas;
 • Prašymas turi būti pasirašytas;
 • Prašyme turi būti nurodytas Jūsų vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti;
 • Prašyme turi būti nurodyta, kokia teise norite pasinaudoti ir, kai taikoma, tokį prašymą pagrindžiantys argumentai ar dokumentai;
 • Jei prašymą Jūsų vardu teikia atstovas, prašyme turi būti nurodyti ne tik aukščiau nurodyti duomenys, bet taip pat Jūsų atstovo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti.

Kaip galite patvirtinti savo tapatybę prašymo pateikimo metu?

Jūsų tapatybės patvirtinimo būdai:

 • Teikiant prašymą asmeniškai atvykus į SĮ „Susisiekimo paslaugos“: pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą SĮ „Susisiekimo paslaugos“ darbuotojui;
 • Teikiant prašymą paštu arba per pašto ar kitų siuntinių pristatymo paslaugas teikiančius asmenis: kartu su prašymu turi būti pateikta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro, arba šio dokumento kopija, patvirtinta kita teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Teikiant prašymą elektroniniu paštu: prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu (plačiau poskyryje „Ar galima pateikti prašymą elektroniniu paštu?“);
 • Teikiant prašymą per atstovą: prie prašymo turi būti papildomai pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.

Ar galima pateikti prašymą elektroniniu paštu?

Taip, prašymą teikti el. paštu galima, tačiau tokiu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Prašymo pasirašymas kvalifikuotu elektroniniu parašu mums leidžia tinkamai Jus identifikuoti ir užtikrinti, kad Jūsų prašoma informacija arba informacija apie Jūsų prašytų veiksmų vykdymą (atsisakymą vykdyti) būtų atskleista tik tam asmeniui, kuriam ji skirta, t. y. Jums.

Nuskenuotos pasirašytų prašymų kopijos ar skundai, pateikti elektroninio pašto pranešimu, jų nepasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu, neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Toks prašymo pateikimas gali būti kliūtis priimti Jūsų prašymą nagrinėti, todėl tuo atveju, jei neturite kvalifikuoto elektroninio parašo, prašymą turėtumėte pateikti asmeniškai arba paštu.

Dėmesio! Jeigu pageidaujate atšaukti duotą sutikimą dėl SĮ „Susisiekimo paslaugos“ naujienlaiškių gavimo, tokį prašymą galite pateikti bet kuriuo Jums patogiu būdu (teikiant prašymą el. paštu, jo pasirašyti elektroninio identifikavimo priemonėmis nereikia).

Prašymai įgyvendinti Jūsų duomenų subjekto teises nagrinėjami remiantis Asmens duomenų tvarkymo savivaldybės įmonėje „Susisiekimo paslaugos“ taisyklėmis, patvirtintomis SĮ „Susisiekimo paslaugos“ direktoriaus 2017 m. balandžio 11 d. įsakymu  Nr. V-42.

Dalintis:
Informacija atnaujinta: 2020 10 29