Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą, šių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Kas gali teikti informaciją?

Informaciją apie pažeidimus vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu turi teisę pateikti asmuo, kurį su SĮ „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – Įmonė) sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).
Jei neatitinkate šių požymių ir norite pranešti apie korupciją, daugiau informacijos rasite čia.

Pažeidimas Pranešėjų apsaugos įstatyme suprantamas kaip Įmonėje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su šia įstaiga.

Vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu, informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nėra laikomas pranešimu pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą, todėl tokia informacija bus nagrinėjama atitinkamų kitų teisės aktų nurodyta tvarka.

Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos  aprašas patvirtintas Įmonės direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 2019-V-114 „Dėl informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.“, (toliau – Aprašas) reglamentuoja informacijos apie pažeidimus teikimo Įmonėje būdus, pranešimų priėmimo, juose pateiktos informacijos apie pažeidimą vertinimo, nagrinėjimo ir asmens informavimo tvarką.

Įmonėje apie pažeidimus galima pranešti:

 • tiesiogiai Personalo ir teisės skyriui (Žolyno g. 15, Vilnius);
 • atsiunčiant pranešimą paštu adresu Žolyno g. 15, Vilnius. Siunčiant pranešimą paštu po Įmonės pavadinimu turi būti nurodoma žyma „PRANEšIMAS PAGAL PRANEšĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ";
 • atsiunčiant pranešimą elektroninio pašto adresu praneseju.apsauga@vilniustransport.lt.

Įmonėje yra paskirtas kompetentingas subjektas (įstaigoje paskirtas asmuo, asmenų grupė ar specialus padalinys, kurie administruoja vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą) – Personalo ir teisės skyrius.

Rekomenduojame informaciją apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą.

Pranešimą galima pateikti ir laisva forma. Svarbu, kad jame būtų pateikta ši informacija:

 • konkrečios faktinės pažeidimo aplinkybės;
 • asmuo, kuris rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą;
 • ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešė; jei pranešė, kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas;
 • savo vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys.

Prie pranešimo, jei yra galimybė, reikia pridėti rašytinius ar kitus turimus duomenis apie pažeidimą.

DĖMESIO! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymas ar pranešimams siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus pateikimui.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, yra taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Dalintis:
Informacija atnaujinta: 2021 06 07