SĮ „Susisiekimo paslaugos“ informacinio telefoninio numerio (85) 210 70 50 įeinantys ir išeinantys skambučiai yra įrašomi. 

Tvarkomų asmens duomenų kategorijos

 • Pokalbių, vykstančių darbo metu, duomenys;
 • Konsultuojančio asmens vardas, interesanto telefono ryšio numeris, pokalbio data bei pradžios ir pabaigos laikas.

Duomenų valdytojas
Šių duomenų valdytoju yra SĮ „Susisiekimo paslaugos“ (įmonės kodas 124644360, adresas Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius, el. p. info@vilniustransport.lt, tel. (8 5) 2107050)

Duomenų tvarkymo tikslas
Užtikrinti telefonu teikiamų paslaugų ir informavimo kokybę, darbuotojų ir asmenų teisių bei jų teisėtų interesų apsaugą, gynimą, įrodymų surinkimą, objektyvų skundų nagrinėjimą.

Duomenų tvarkymo pagrindai

 • Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 61 straipsnio 1 dalis;
 • Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a punktas - kai duomenų subjektas davė faktinį sutikimą (tęsė pokalbį), kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais.

Duomenų tvarkytojai
Vykdydami telefoninių pokalbių įrašymą naudojamės duomenų tvarkytojo UAB „Telenordi“ (įmonės kodas 302433284, adresas Piliakalnio g. 7, LT-06229 Vilnius) ir UAB „Telia Lietuva“ (įmonės kodas 121215434, adresas Saltoniškių g. 7A, LT-08105 Vilnius) pasaugomis.

Duomenų gavėjai
Duomenys gali būti pateikti teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms, kurioms toks duomenų pateikimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus, ir trečiosioms šalims, pagrindusioms ir įrodžiusioms teisę gauti šiuos duomenis.

Duomenų saugojimo laikotarpis
Telefoninių pokalbių įrašų duomenys yra saugomi 180 dienų (6 mėnesius), po kurių yra automatiškai ištrinami, išskyrus atvejus, kai yra būtinybė duomenis saugoti ilgiau, siekiant tolimesnio tvarkymo tikslų, pavyzdžiui, ištirti incidentą ar apginti teisinius reikalavimus. Tokiu atveju duomenys tvarkomi tol, kol pasiekiami tolimesni duomenų tvarkymo tikslai.

Jūsų teisės, susijusios su telefoninių pokalbių duomenų tvarkymu

Kreipdamiesi į SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Jūs turite teisę:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 12–14 straipsniai);
 • susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnis);
 • reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento  (ES) 2016/679 16 straipsnis);
 • reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento  (ES) 2016/679 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
  • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ar kitaip tvarkomi;
  • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
  • asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės.
 • apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnis);
 • atšaukti duotą sutikimą, kreipiantis el. p. info@vilniustransport.lt ir nurodant telefono numerį, kuriuo buvo skambinta, telefoninio pokalbio laiką (apytiksliai) ir datą. Atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui (Reglamento (ES) 2016/679 7 straipsnio 3 dalis);
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt);
 • pasikonsultuoti su duomenų apsaugos pareigūnu el. p. dap@vilniustransport.lt arba tel. 8 629 76735.
Dalintis:
Informacija atnaujinta: 2020 10 29